INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy och principer för dataskydd

Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna policy vill vi därför informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi behandlar uppgifterna och vad du kan göra om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter.

Profilsson AB (i denna policy kallad "Profilsson" eller "vi") är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Profilsson samlar in uppgifter, till exempel när du beställer en produkt eller begär en offert från oss. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om vi får uppgifter från en annan personuppgiftsansvarig (t.ex. om du köper produkter från någon som Profilsson har avtalat med) är den parten primärt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Profilssons roll är då att hjälpa den personuppgiftsansvarige i egenskap av bearbetare.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar en person (t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress eller andra identifierande uppgifter). Vår insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för att Profilsson ska kunna utföra de tjänster som företaget erbjuder. Personuppgifter kommer endast att behandlas för det avsedda ändamålet.

Av tekniska skäl är vi tvungna att samla in och lagra vissa uppgifter när du besöker vår webbplats profilsson.se. Detta inkluderar datum och tid för din vistelse, vilka sidor du har tittat på, identifiering av webbläsare och vilket operativsystem som används. Dessa uppgifter ger information om antalet besökare och hur webbplatsen används.

Utöver besök på webbplatsen samlas personuppgifter in och behandlas.

- För att behandla förfrågningar om offerter och för att kontakta dig om de begärda tjänsterna eller produkterna.
- För att kommunicera med oss i andra digitala kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn etc.
- När du köper våra produkter eller använder våra onlinetjänster.
- För att hantera betalningar.
- För att genomföra undersökningar för att förbättra våra tjänster till dig.
- För marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot framtida marknadsföringsmeddelanden från oss.

Personuppgifter som behandlas i dessa fall kan vara namn, telefonnummer, e-postadress och elektronisk identifiering.

Behandling innebär till exempel att samla in, läsa, använda, överföra och radera personuppgifter.


Rättslig grund för behandlingen

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, främst personuppgiftslagen (PuL) och - från och med den 25 maj 2018 - EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)1. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för att göra det, t.ex.

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en person från vilken du har köpt en produkt (detta inkluderar att kontakta dig i samband med utförandet av våra tjänster), om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns ett legitimt rättsligt intresse av behandlingen, t.ex. för att marknadsföra våra tjänster.


Säkerhet

Profilsson ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och att de skyddas mot intrång, åtkomst, avslöjande, förlust eller annan otillåten behandling genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Profilsson arbetar i enlighet med gällande säkerhetsstandarder.


Minimering av uppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra skyldigheter.


Uppdatera personuppgifter

Vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, så vi ber dig informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter. Du kan meddela oss om eventuella ändringar genom att kontakta kundtjänsten. Om vi får kännedom om några felaktigheter kommer vi att uppdatera informationen och meddela dig om detta.


Hur länge personuppgifter sparas

Uppgifterna kommer att bevaras under den period som överenskommits eller fastställts i enlighet med lagen och kommer att raderas på ett säkert sätt när de inte längre behövs för ändamålet. Det finns ingen allmän lagringstid som gäller för alla behandlingar, eftersom varaktigheten beror på syftet med behandlingen och den rättsliga grunden.


Samtycke

Om det krävs enligt lag kommer Profilsson att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.


Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Vi kommer att lämna ut personuppgifter till tredje part när vi använder underleverantörer eller partners för att uppfylla våra avtal med dig och när vi är ansvariga inför myndigheterna för misstänkta brott. För att säkerställa att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt och endast används för de beställda tjänsterna och för att uppfylla det avsedda syftet är dessa tredje parter bundna av motsvarande rättsliga skyldigheter som gäller för Profilsson. Detta sker genom att Profilsson ingår så kallade assistansavtal med berörda tredje parter.

Vi använder endast databehandlare som finns inom EU eller i länder som kan skydda dina uppgifter på ett adekvat sätt.


Dina rättigheter

Du har rätt att i enlighet med tillämplig lag få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dessa uppgifter till. Du har också rätt att begära att den information vi har om dig uppdateras eller korrigeras om den är felaktig. I vissa fall som föreskrivs i lag har du rätt att begära att Profilsson slutar behandla eller raderar dina uppgifter, förutsatt att det inte finns några legitima skäl för att behålla uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter. Du hittar kontaktuppgifter för sådana förfrågningar i slutet av denna text.

Om Profilsson får dina personuppgifter från en annan personuppgiftsansvarig måste du först kontakta den personuppgiftsansvarige (t.ex. den part från vilken du köpte eller beställde produkten).

Du kan också lämna in ett klagomål direkt till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Om du vill få, korrigera eller radera information om dina uppgifter kommer vi att behandla din begäran snabbt och genomföra den i den mån det är möjligt, i enlighet med annan lagstiftning.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om informationen i denna policy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress

order@profilsson.se

Profilsson AB
c/o Melitea AB
Att: Dataskyddsombud
Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån 14
113 46 Stockholm


Revideringar av sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra vår sekretesspolicy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på denna webbplats.

Denna policy uppdaterades senast den 10 september 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) - även kallad GDPR.


Användning av cookies och web beacons

Cookies är små textfiler som känner igen din webbläsare och gör det möjligt för oss att samla in information om vilka webbsidor som besöks på vår webbplats; de skapar statistisk information om användarbesök som Profilsson använder för att förbättra våra tjänster.

Cookies kan också användas för att komma ihåg dina val när du besöker vår webbplats igen vid ett senare tillfälle och för att göra våra tjänster lättare att använda.

Cookies kan också användas för att tillhandahålla relevant marknadsföring till besökare baserat på vilka av våra webbsidor som besöks.

Cookies raderas antingen omedelbart när du stänger din webbläsare (sessionscookies) eller lagras för att underlätta framtida besök (permanenta cookies).

Om du inte vill att cookies ska användas eller om du vill radera befintliga cookies kan du göra det via inställningarna i din webbläsare.

Web beacons är små transparenta bildfiler som kan ingå i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. De används för att statistiskt spåra hur många e-postmeddelanden vi skickar som tas emot, öppnas och läses. Det är möjligt att avstå från att ta emot dessa e-postmeddelanden från oss på det sätt som anges i e-postmeddelandet.


Cookies som används på Profilssons webbplats

Google Analytics, Multinet: används för att analysera trafiken för att utveckla vår webbplats.
Google Doubleclick, Google Adwords, Facebook, Instagram: används för att tillhandahålla relevant marknadsföring.
Jotform: används för att skicka information när besökare kontaktar Profilsson.