CSR-POLICY

Liksom många andra företag i vår bransch äger vi inte fabrikerna som tillverkar de varor vi säljer. Därför är det viktigt att vi tar ansvar för de fabriksarbetare vi anställer, betalar dem en rättvis lön och ser till att de arbetar i en jämnställd miljö.

Vissa av de produkter som vi själva importerar har en uppförandekod som våra leverantörer måste följa. I denna uppförandekod anges följande.

- Leverantörerna måste följa regler, lagar och konventioner (ILO, FN-konventioner och branschstandarder).
- Barnarbete ska inte förekomma.
- Arbetstagarna måste ha rätt att organisera sig och gå med i fackföreningar.
- Arbetet får inte vara ofrivilligt eller påtvingat och arbetstiden får inte överskrida de nationella lagbestämmelserna.
- De anställdas löner måste motsvara den lagstadgade minimilönen i landet.
- Mänskliga rättigheter ska upprätthållas och diskriminering ska avskaffas.
- Företaget måste ha en miljöpolicy och aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan.

När vi köper produkter från svenska eller europeiska importörer kräver vi att importören har en fungerande och dokumenterad CSR-policy. På begäran måste leverantörerna kunna tillhandahålla dokumentation som visar att de bedriver aktiv CSR-verksamhet och hur de samarbetar med fabrikerna för att se till att CSR-kraven uppfylls.